Szukaj
2018-04-27

WIADOMOŚCI

Unia wprowadza kontrolę importu aluminium

Ogłoszone w czwartek w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie wykonawcze nr. 2018/640 wprowadza tzw. uprzedni unijny nadzór nad importem niektórych wyrobów z aluminium pochodzących z krajów trzecich. Dotyczy to w praktyce wszystkich państw świata, z wyjątkiem Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Rozporządzenie obowiązywać ma do 15 maja 2020 r.

Kontrolą importu objęto wyroby aluminiowe oznaczone kodami 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609 oraz 7616.99. Nadzór nie obejmuje importu wyrobów o wadze poniżej 2,5 tony.

Wprowadzenie kontroli importu wyrobów z aluminium jest odpowiedzią Unii na wprowadzone kilka miesięcy temu 10-proc. cło na wyroby aluminiowe przez Stany Zjednoczone. Bruksela obawia się, że z powodu nieopłacalności eksportu do USA część aluminium zostanie przekierowana przez dostawców na rynki UE, co może grozić destabilizacją.

Przywóz wyrobów z aluminium do Unii wzrósł w latach 2013 – 2017 o 28 proc., z 7,1 mln ton do 9,1 mln ton. W tym samym okresie ceny przywozu aluminium spadły o 5 proc. Od września 2011 r. do września 2016 r. światowe ceny aluminium pierwotnego spadły o 37 proc. Komisja argumentuje, że co prawda w 2017 r. wzrosły one ponownie o 25 proc., osiągając prawie 90 proc. poziomu z 2011 r., jednak w ujęciu realnym i tak oznacza to spadek o ok. 25 proc. w stosunku do 2011 r.

W ogłoszeniu zamieszczonym w Dzienniku Unii Europejskiej Bruksela daje wyraźnie do zrozumienia, że obawia się przede wszystkim Chin, które produkują ponad połowę aluminium pierwotnego na świecie, podczas gdy w 2006 r. było to jedynie 11 proc. Nie chodzi przy tym nawet o sam napływ chińskiego aluminium, ale o pośrednie skutki, jakie wywołuje dominujący udział Chin w produkcji aluminium na świecie.

„Jakkolwiek bezpośredni wywóz aluminium pierwotnego z Chin jest bardzo niewielki ze względu na podatki wywozowe, to nadwyżka zdolności produkcyjnych powoduje obniżenie cen światowych, ponieważ aluminium jest towarem, którym handluje się w skali globalnej, a koszty jego transportu są niskie. Ponadto nadwyżka zdolności produkcyjnych aluminium pierwotnego skutkuje na dalszym etapie łańcucha dostaw spadkiem cen półwyrobów i gotowych wyrobów aluminiowych wywożonych z Chin na inne rynki” – napisała Komisja Europejska.

Zdaniem Brukseli wprowadzenie ceł na aluminium przez USA w niedalekiej przyszłości może zagrozić europejskim producentom aluminium. Unia podkreśla, że w 2008 r. istniało na jej terytorium 28 hut aluminium, a obecnie działa już tylko 16 tego typu instalacji, z których w dodatku kilka może zostać zamkniętych.

Wyroby aluminiowe objęte kontrolą będą mogły być wprowadzane do obrotu na rynku unijnych dopiero po przedstawieniu tzw. dokumentu nadzoru, wydanego przez właściwy organ wyznaczony przez dane państwo członkowskie (w przypadku Polski jest to Ministerstwo Rozwoju).

Dokumenty nadzoru wystawiają automatycznie i bezpłatnie właściwe organy państw członkowskich dla dowolnej żądanej ilości w ciągu pięciu dni od złożenia wniosku przez każdego importera dokonującego przywozu do Unii, niezależnie od miejsca jego siedziby na terytorium Unii. Przyjmuje się, że właściwy organ krajowy otrzymał wspomniany wniosek nie później niż trzy dni robocze od jego złożenia, o ile nie dowiedziono inaczej.

Dokument wystawiony i zatwierdzony w jednym państwie Unii jest ważny we wszystkich krajach Wspólnoty.

Wniosek importera o wydanie dokumentu nadzoru musi zawierać następujące elementy:

a)            pełną nazwę (imię i nazwisko) i adres wnioskodawcy (włącznie z adresem poczty elektronicznej, numerami telefonu lub faksu oraz numerem umożliwiającym identyfikację wnioskodawcy przez właściwy organ krajowy) oraz numer identyfikacyjny VAT, jeżeli importer jest płatnikiem VAT;

b)            w stosownych przypadkach pełną nazwę (imię i nazwisko) i adres zgłaszającego lub przedstawiciela wyznaczonego przez wnioskodawcę (wraz z adresem poczty elektronicznej oraz numerami telefonu lub faksu);

c)            opis towarów z podaniem:

  • ich nazwy handlowej,
  • kodu TARIC,
  • ich miejsca pochodzenia i miejsca nadania;

d)            deklarowane ilości w kilogramach oraz, w stosownych przypadkach, w innych dodatkowych jednostkach miary (pary, sztuki itd.);

e)            wartość towarów w cenach CIF (koszt, ubezpieczenie, fracht) na granicy Unii, w euro;

f)             następujące oświadczenie opatrzone datą i podpisem wnioskodawcy oraz jego nazwą (imieniem i nazwiskiem) wypisaną(-ym) drukowanymi literami:

„Ja, niżej podpisany(-a), oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i podane w dobrej wierze oraz że moje przedsiębiorstwo ma siedzibę w Unii.”.

Importer przedkłada również handlowy dowód zamiaru dokonania przywozu, np. kopię umowy sprzedaży lub kupna lub faktury pro forma. Na żądanie, na przykład w przypadku gdy towary nie zostały zakupione bezpośrednio w kraju produkcji, importer przedstawia także certyfikat produkcji wystawiony przez producenta aluminium.